Ελληνικά English
sitemap
Αναζήτηση
Πολιτική Ποιότητας
 

Η πολιτική της εταιρείας μας έχει ως πρωταρχικό στόχο να παρέχει στην αγορά υπηρεσίες ενός σταθερά υψηλού επιπέδου ποιότητας. Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής αναγνωρίζει ότι οι ενεργειακές πηγές δεν είναι ανεξάντλητες και για αυτό το λόγο πρέπει να χρησιμοποιούνται υπεύθυνα. Η συμβολή της στην προστασία του περιβάλλοντος δεν περιορίζεται μόνο στην προσπάθειά της για μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη δράση της αλλά επεκτείνεται και στην προσπάθεια αύξησης της περιβαλλοντικής αντίληψης των πελατών της, καθώς και στην ενίσχυση δράσεων εκτός της ΕΤ.Μ.ΕΡ Α.Ε.  που έχουν να κάνουν με τη γενικότερη διαφύλαξη του περιβάλλοντος για τις επερχόμενες γενιές. Για την ικανοποίηση του στόχου αυτού εφαρμόζει ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Παράλληλα η πολιτική της εταιρείας μας επεκτείνεται στην υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων αλλά και του συνόλου των ατόμων που επισκέπτονται ή κατοικούν πλησίον των εγκαταστάσεων μας ή των χώρων στους οποίους αναλαμβάνει να εκτελέσει τις εργασίες της. Για την ικανοποίηση του στόχου αυτού εφαρμόζει ένα Σύστημα Υγείας και Ασφάλειας

Βασική αρχή και δέσμευση της ΕΤ.Μ.ΕΡ Α.Ε.  αλλά και φιλοσοφία κάθε στελέχους της, είναι:

ü  Η μέγιστη ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη από την πρώτη φορά που θα έρθει σε επαφή με την ΕΤ.Μ.ΕΡ Α.Ε. , αλλά και κάθε φορά, με το μικρότερο δυνατό κόστος.

ü  Η συμμόρφωση της εταιρείας και ο έλεγχος της τήρησης του στόχου αυτού όχι μόνο με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία, τις απαιτήσεις των ελεγκτικών υπηρεσιών αλλά και τα  εθνικά και διεθνή πρότυπα, που αφορούν την Ποιότητα, το Περιβάλλον αλλά και την Υγεία και Ασφάλεια.

ü  Η επίτευξη του συνόλου των ετήσιων αντικειμενικών και μετρήσιμων στόχων ποιότητας, περιβάλλοντος και Υγείας και Ασφάλειας που καθορίζει η ΕΤ.Μ.ΕΡ Α.Ε..

ü  Η συνεχή βελτίωση της θέσης της εταιρείας στην αγορά, αλλά και του συνόλου των αποτελεσμάτων αυτής.

ü  Η ΕΤ.Μ.ΕΡ Α.Ε. στοχεύει στην εξοικονόμηση των φυσικών πόρων και στην πρόληψη της ρύπανσης προωθώντας αποτελεσματικές οικολογικές πρακτικές στη λειτουργία όλων των τμημάτων της.

ü  Χρησιμοποιεί αποδοτικά συστήματα διαχείρισης απορριμμάτων, που συμβάλουν στην εξοικονόμηση των φυσικών πόρων.

ü  Μειώνει τις ειδικές καταναλώσεις ενέργειας, νερού και χαρτιού – υιοθετώντας κατάλληλες πρακτικές.

ü  Υιοθετεί οικολογικά κριτήρια στις προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών στο μέτρο που είναι πρακτικά εφικτό.

ü  Αποφεύγει τη χρήση βλαβερών ουσιών, προϊόντων και διαδικασιών όπου είναι δυνατόν.

ü  Συντηρεί και καθαρίζει τους χώρους με τη χρήση οικολογικών μεθόδων και υλικών.

ü  Εκπαιδεύει και ευαισθητοποιεί όλο το προσωπικό της, τόσο σε θέματα οικολογικών πρακτικών και εξοικονόμησης ενέργειας, όσο σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και ελέγχου, κατά τη διάρκεια της εργασίας τους. Αλλά και την συνεχή βελτίωση των συνθηκών που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.

ü  Για την επίτευξη των ανωτέρω, η Διοίκηση της ΕΤ.Μ.ΕΡ Α.Ε. :

ü  Έχει υιοθετήσει Σύστημα Ποιότητας, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Υγείας & Ασφάλειας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 και ISO 45001:2018, το οποίο και εφαρμόζει σε ολόκληρη την εταιρεία και σε όλες τις δραστηριότητες που έχουν επίπτωση στην ποιότητα των υπηρεσιών της και την ικανοποίηση των πελατών της.

ü  Ανασκοπεί και βελτιώνει συνεχώς τα χαρακτηριστικά των  υπηρεσιών της, όπου αυτό είναι εφικτό, την αποτελεσματικότητα των διεργασιών της και ολοκλήρου του Συστήματος Ποιότητας Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Υγείας και Ασφάλειας.

ü  Θέτει μετρήσιμους αντικειμενικούς σκοπούς για την ποιότητα, το περιβάλλον και την Υγεία & Ασφάλεια σε εταιρικό επίπεδο, σε λειτουργικό επίπεδο τμημάτων ή / και διεργασιών καθώς και όσον αφορά την υλοποίηση των έργων. Οι στόχοι αυτοί καθιερώνονται και αξιολογούνται ως προς τον βαθμό επίτευξής τους στα πλαίσια της Ανασκόπησης του Συστήματος Ποιότητας, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Υγείας & Ασφάλειας από την Διοίκηση της εταιρείας.

ü  Παρέχει τους απαραίτητους πόρους για την απρόσκοπτη, αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία κάθε τμήματος της εταιρείας.

ü  Επενδύει στη συνεχή κατάρτιση, ενημέρωση και εκπαίδευση των στελεχών της, ώστε να προάγουν  την ποιότητα, την προστασία του περιβάλλοντος και την Υγεία και ασφάλεια σε κάθε τους δραστηριότητα.

ü  Παρακολουθεί, μετράει και αξιολογεί τις κρίσιμες παραμέτρους και διεργασίες, ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα, η προστασία του περιβάλλοντος αλλά και η Υγεία και Ασφάλεια.

ü  Αναγνωρίζει την Υγεία και Ασφάλεια του προσωπικού ως απαραίτητη προϋπόθεση για την ενδυνάμωση των ανθρώπων και της αποτελεσματικότητάς τους.

Υιοθετώντας την αρχή της συνεχούς βελτίωσης η ΕΤ.Μ.ΕΡ Α.Ε. αναγνωρίζει και ανταμείβει την  ομαδική εργασία, την ατομική προσπάθεια, επενδύει στον άνθρωπο και σέβεται τον  πελάτη και το περιβάλλον.

 

'Όλα τα παραπάνω εγγυώνται τη συμμόρφωση της Διοίκησης & του Προσωπικού της ΕΤ.Μ.ΕΡ Α.Ε.  με τις απαιτήσεις για την Ποιότητα, το Περιβάλλον και την Υγεία και Ασφάλεια, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και ISO 45001:2018.


Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή μας κατά την πλοήγησή μας στο διαδίκτυο. Σκοπός τους είναι να ειδοποιούν τον ιστότοπο που επισκέπτεται ο χρήστης, για την προηγούμενη δραστηριότητά του. Συνήθως περιγράφουν στοιχεία μας όπως όνομα χρήστη (user name) και συνθηματικό πρόσβασης (password) με σκοπό κατά την επίσκεψή μας στον ίδιο ιστότοπο αργότερα, να μας "θυμάται" και να μην χρειάζεται να κάνουμε login.
 

Διαβάστε περισσότερα ...

Είναι τα cookies που χρησιμοποιούνται από την ιστοσελίδα μας με σκοπό να βελτιώσουν την περιήγηση σας και να αποθηκεύσουν προσωρινά στο περιηγητή σας τις προτιμήσεις σας.

Η απενεργοποίηση τους, είναι πιθανό να προκαλέσει προβλήματα στη προβολή της ιστοσελίδας.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον περιηγητή σας να μπλοκάρει ή να σας προειδοποιεί για αυτά τα cookies, αλλά κάποια μέρη της ιστοσελίδας δεν θα δουλεύουν σωστά.